Nyheter

Hägerstens brandstation rustas upp till skola samt gator och Enbacksparken ges ny gestaltning Inom ramavtal med Exploateringskontoret i Stockholms Stad har Kemakta utfört miljötekniska markundersökningar vid kvarteret Brandstegen i Midsommarkransen. Kemakta har varit en del av projektet sedan 2015 med uppdraget att undersöka eventuell förekomst av...

Anna Jarmander är nyutexaminerad civilingenjör i miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet och SLU. Under utbildningen valde hon att fördjupa sig inom vattenresurser och förorenade områden. Annas uppgifter på Kemakta kommer främst bestå av provtagning och utredning av förorenade områden. Så här säger Anna om att...

På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholm stad genomför Kemakta miljökontrollen under entreprenadarbeten på allmän platsmark inom planområdet för Kista Äng. Området planeras bli en ny stadsdel i Kista med ca 1 600 bostäder, skolverksamhet, parker och torg. Kemakta verkar som oberoende miljökontrollant för entreprenadens hantering av...

På uppdrag av SGU genomförde Kemakta under sommaren provtagning av växter på fd skogsplantskolor. Målet med uppdraget är att klargöra om DDT och dess nedbrytningsprodukter (DDX) tas upp i olika växter som är vanligt förekommande på fd skogsplantskolor. Detta görs genom provtagning och analys av...

Karin är doktor inom Kemi från KTH och anställdes på Kemakta i mars 2021. Hon har främst jobbat med frågor kring bentonitbufferten för slutförvaret av använt kärnbränsle men även som miljökonsult inom förorenade områden med miljötekniska undersökningar, riskbedömningar och miljökontroll. Under sin postdok inom markkemi...

På uppdrag av SGU kommer Kemakta att påbörja en uppföljning av föroreningshalter i grundvatten på fastigheten Husbyggaren 6 i Hultsfred. Föroreningar på fastigheten, främst arsenik och kreosotolja, kommer från en f.d. impregneringsverksamhet. En ytlig schaktsanering ned till grundvattenytan utfördes 2020. I grundvatten på området förekommer...

Julen närmar sig med stormsteg, men hur gör man för att komma i stämning? Kemakta har i år haft en pepparkakstävling där diverse kreationer har bakats fram. Intresset har varit stort och se bara resultaten! ...

Inom ramavtal med Exploateringskontoret i Stockholms stad utreder Kemakta föroreningssituationen i Vinsta industriområde i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Projektet befinner sig i ett tidigt skede och syftar till att utreda förutsättningar för stadsutveckling från industriområde till en stadsdel att bo, arbeta och vistas i. Kemaktas arbeten som...

Kemakta har fått en ny medarbetare inom förorenade områden. Clara är nyutexaminerad civilingenjör i miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet. Under sin utbildning valde hon att inrikta sig mot förorenade områden, vattenresurser och miljömanagement. Claras uppgifter kommer främst bestå i att verka som handläggare och...