Kemakta bidrar till redovisningen av säkerhet efter förslutning för utbyggnaden av SFR

Kemakta bidrar till redovisningen av säkerhet efter förslutning för utbyggnaden av SFR

Kemakta glädjer sig åt att SKB har erhållit tillstånd av regeringen att bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Utbyggnaden syftar till att kunna omhänderta rivningsavfall från kärnteknisk verksamhet i Sverige. Nu vidtar nästa etapp i den stegvisa prövningen som kräver godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) innan uppförandet av utbyggnaden kan påbörjas.

Kemakta har fått i uppdrag att stödja SKB i arbetet med analysen av säkerhet efter förslutning vilken ingår i den preliminära säkerhetsredovisningen (PSAR) som är underlag för godkännandet. I arbetet ingår att bidra till huvudrapporten samt de underliggande rapporterna. Kemaktas uppdrag utförs av flera medarbetare och omfattar uppgifter som kopplar till bland annat säkerhetsanalysens metodik, biosfärsanalyserna, slutförvarets initialtillstånd, framtida mänskliga handlingar och datahantering.