Kärntekniska anläggningar – tekniska utredningar

Kemakta utför olika typer av tekniska utredningar för att stödja system- och processförståelsen relaterade till befintliga eller planerade kärntekniska anläggningar. I synnerhet utförs utredningarna inom ramen för säkerhetsanalyser för slutförvar för kärnavfall. Våra utredningar täcker biosfären, geosfären och förvaret, vilket ger oss en bra helhetssyn. Vi har bidragit till Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) säkerhetsanalyser sedan mitten av 1970-talet och har även haft uppdrag åt myndigheter, t.ex. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), och utländska kärnavfallsorganisationer, t.ex. finländska Posiva där vi bland annat bidragit till säkerhetsanalyserna TURVA 2012 och SC-OLA.

I uppdragen ingår till exempel att utföra specifika utredningar av fysikaliska och kemikaliska processer såsom:

 • Kvantifiering av löslighet av spårämnen i olika jordtyper och prediktioner av rörligheten av radionuklider och andra element i marken
 • Kvantifiering av element-specifika upptagsfaktorer (CR) för djur och växter
 • Kvalitetssäkring av indata till säkerhetsanalyser
 • Kvantifiering av sorptionsprocesser i berg med beaktande av grundvattenkemiska betingelser (smart Kd)
 • Sorptionsprocesser i bentonitlera och betong
 • Lakning av betong i slutförvarsmiljö under mycket långa tidsperioder
 • Bedömningar av jordströmmars inverkan på korrosion av installationer i berget
 • Beräkningar av transport av radionuklider och andra kemiska ämnen i sprickigt berg
 • Exponeringsvägsanalyser
 • Beräkningar av transport av radionuklider i biosfären och dos till människor, djur och växter
 • Grundvattenkemiska utredningar och beräkningar (t.ex. PhreeqC)
 • Utredningar kring framtida mänskliga handlingar och effekter på strålsäkerheten
 • Hydrogeologiska utredningar