Avfall och återvinning

Kemakta hjälper sina kunder med frågor rörande klassificering av avfall samt utredningar för deponier.

Omfattande regler finns för klassificering, hantering och deponering av avfall. Kemaktas uppdrag innefattar bedömningar av om ett specifikt avfall ska klassas som inert, icke-farligt eller farligt eller vilka metoder, laktester som är lämpliga för klassningen. Kemaktas kunder är avfallsanläggningar, återvinningsföretag, gruvindustrin och Naturvårdsverket. På uppdrag av Avfall Sverige har Kemakta tagit fram handledningar för hur förorenade massor kan klassificeras som farligt avfall enligt avfallsförordningen.

Kemaktas deponiutredningar inriktar sig på bedömningar av omfattning och effekter av eventuella läckage, framtagning och revidering av kontrollprogram, program för karakterisering av lakvatten, vattenbalanser och underlag för tillståndsansökningar. För gruvavfall krävs speciella metoder för att undvika höga metallutsläpp. Vi arbetar åt den svenska gruvindustrin och har därutöver medverkat i internationella EU-projekt (EURARE och BioMore) med fokus att belysa miljöeffekterna av gruvbrytning och för att utveckla hållbara produktionsmetoder.

Kemakta erbjuder tjänster som bland annat omfattar:

  • Klassning av avfall
  • Återanvändning
  • Riskbedömningar
  • Sluttäckning av deponier