Kvalitet och miljö

Kemaktas arbete styrs av ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. Ledningssystemet är ett hjälpmedel för att styra och utveckla kvalitets- och miljöarbetet både i företagets interna arbete samt inom kunduppdragen.

Genom en tydlig integritet och väl underbyggd kunskap ska Kemakta såväl i sitt interna arbete som i kunduppdragen agera för att tillhandahålla tjänster som uppfyller kundens behov och är i linje med de nationella miljömålen. Kompetensutveckling av Kemaktas medarbetare samt löpande omvärldsbevakning leder till ständiga förbättringar av vår verksamhet vilket innebär högkvalitativa konsulttjänster för våra kunder och därmed större miljönytta.

Kemakta beaktar i sin verksamhet tillämpliga lagkrav samt åtar sig att följa de krav som berör kunduppdragen.

Kontaktperson

Håkan Svensson

hakan@kemakta.se
08-617 67 66