Förorenade områden

Kemakta har lång erfarenhet av arbete med förorenade områden med fokus på riskbedömningar och åtgärdsutredningar för jord, grundvatten, ytvatten och sediment.

Kemakta hjälper till från start till mål vid utredning av förorenade områden med bland annat miljötekniska undersökningar, certifierad provtagning, bedömning av hälso- och miljörisker och förslag på saneringsåtgärder. Kemakta verkar även som miljöstöd vid upphandling av projektering och genomförande av entreprenadarbeten. Vår kunskap om ämnens beteenden och farlighet för hälsa och miljö har gjort att vi fått många vägledande uppdrag där framtagning av riktvärden samt metodik för riskbedömning varit i fokus. Kemakta har till exempel varit en av de ledande konsulterna vid framtagning av Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Vi har varit delaktiga vid framtagningen av storstadsspecifika riktvärden i Stockholms stad.

En stor del av våra kunduppdrag utgörs av utredningar i exploaterings- och stadsutvecklingsprojekt där industriell mark ska omvandlas för bl a bostäder. Vi har både kommunala och privata kunder som behöver hantera föroreningar inom sina fastigheter eller i sin verksamhet. Kemakta har genom åren även engagerats i flera statliga mark- och sjösaneringsprojekt som finansierats av Naturvårdsverket inom ramen för miljömålet giftfri miljö.

Genom att använda oss av Kemaktas expertkunskaper har vi som mål att skapa skräddarsydda och miljösäkra lösningar för våra kunder. Kemakta erbjuder specialkompetens för tjänster inom:

  • Miljöprovtagning
  • Riskbedömning
  • Platsspecifika riktvärden
  • Åtgärdsutredning
  • Miljökontroll