Medarbetare

Riskbedömning och åtgärdsutredning för förorenade områden, beställarstöd vid marksanering, tillstånd och anmälan, miljöövervakningsprogram.

Gabriella Fanger
Civ.ing. Miljö- och vattenteknik
Vd

+46-8-617 67 68
gabriella@kemakta.se

Riskbedömning av förorenade områden, deponier och farligt avfall i mark, sediment, sjöar och berggrund.

Mark Elert
Fil.kand. Matematik och Fysik
vVd

+46-8-617 67 57
mark@kemakta.se

Riskbedömning och miljöprovtagning av förorenade områden. GIS-applikationer i ArcGIS.

Maya Ahlgren
Fil.MSc Miljövetenskap

+46-8-617 67 11
maya@kemakta.se

Efterbehandling av förorenade områden: förstudier, huvudstudier, riskbedömning och åtgärdsutredning. Avfall och deponier. GIS-applikationer i MapInfo och ArcGIS.

Sandra Broms
Civ.ing. Lantmäteri, Environmental Engineering

+46-8-617 67 40
sandra@kemakta.se

Modellering av föroreningstransport, risk och säkerhetsanalyser, geokemisk modellering, restproduktanvändning, processtekniska frågor.

James Crawford
TeknD Kemiteknik

+46-8-617 67 14
james@kemakta.se

Projektassistent och grafisk design.

Förorenade områden.

Johanna Gjerstad Lindgren
Civ.ing. Miljö- och vattenteknik

+46-8-617 67 76
johanna@kemakta.se

Risk- och säkerhetsutredningar för radioaktivt avfall och förorenade områden.

Sara Grolander
Fil.Mag Miljövetenskap

+46-8-617 67 44
sara@kemakta.se

Risk- och säkerhetsutredningar för radioaktivt avfall och förorenade områden.

Bertil Grundfelt
Civ.ing. Kemiteknik

+46-8-617 67 55
bertil@kemakta.se

Säkerhetsanalys för slutförvar av radioaktivt avfall. Strålningsfysik och strålskyddsfrågor.​

Thomas Hjerpe
Fil.Dr. Radiofysik

+46-8-617 67 87
thomas@kemakta.se

Riskbedömning och åtgärdsutredning för förorenade områden. Säkerhetsanalys av slutförvarsanläggningar. Modellering av geokemi, spridning och reaktiv transport av föroreningar i mark, deponier, sediment och vatten, vittringsprocesser i gruvavfall.

Lars Olof Höglund
Civ.ing. Kemiteknik

+46-8-617 67 17
loh@kemakta.se

Provtagning och utredning av förorenade områden.

Anna Jarmander
Civ.ing. Miljö- och vattenteknik

+46-8-617 67 69
anna@kemakta.se

Bedömning av hälso- och miljörisker från föroreningar och radioaktiva ämnen i förorenade områden (mark, vatten och sediment) samt byggnader. Ekotoxikologiska utredningar.

Celia Jones
Fil.Dr. Biologi

+46-8-617 67 10
celia@kemakta.se

Efterbehandling av förorenade områden: huvudstudier, fördjupad riskbedömning, MIFO-utredning, beställarstöd vid sanering. Föroreningsspridning i vattendrag, sjöar, hav och mark. GIS-applikationer i Surfer och ArcGIS.

Karin Jonsson
TeknD Geovetenskap

+46-8-617 67 16
karin-j@kemakta.se

Riskbedömning av förorenade områden och föroreningsspridning. Hydrogeologiska utredningar och riskbedömningar. GIS-applikationer i ArcGIS.

Åsa Kristofferson
Fil.Dr i Markvetenskap

+46-8-617 67 07
asa-k@kemakta.se

Ansvarig för Kemaktas affärsområde kärnavfall, analys av säkerhet efter förslutning för slutförvar för kärnavfall, tillståndsansökningar enligt kärntekniklagen, projektledning, hydrologi.

Georg Lindgren
TeknD Vattenvårdsteknik

+46-8-617 67 71
georg@kemakta.se

Säkerhetsanalys slutförvar radioaktivt avfall. Miljöriskbedömning, föroreningsspridning i mark, sediment, vattendrag och berggrund.

Maria Lindgren
Civ.ing. Kemiteknik

maria@kemakta.se

Riskbedömning och miljöprovtagning av förorenade områden.

Clara Magnusson
Civ.ing. Miljö- och vattenteknik

+46-8-617 67 22
clara@kemakta.se

Transport och spridning av tungmetaller, radionuklider, organiska föroreningar och nanopartiklar i miljö. Riskbedömning.

Karin Norrfors
TeknD Kemi

+46-8-617 67 08
karin-n@kemakta.se

Hydrologiska och kemiska processer. Programmering och analys av reaktiv-transportproblem. Tillämpning av modeller för att simulera hydrologiska transportmekanismer. Modellutveckling för radionuklidtransport från förvar av kärnavfall (närzonen) och genom berget (fjärrzonen) till ytsystemet (biosfären).

Pirouz Shahkarami
TeknD Kemiteknik

+46-8-617 67 77
pirouz@kemakta.se

Säkerhetsanalys slutförvar radioaktivt avfall. Geokemisk grundvattenmodellering. Biokemiska processer och föroreningsspridning.

Magnus Sidborn
TeknD Kemiteknik

+46-8-617 67 30
magnus@kemakta.se

Miljöriskbedömning, modellering av grundvatten och föroreningsspridning för förorenad mark. GIS-applikationer i ArcGIS och Surfer. Kvalitetssamordnare ledningssystem.

Håkan Svensson
Fil.mag. Hydrogeologi

+46-8-617 67 66
hakan@kemakta.se

Efterbehandling av förorenade områden: förstudier, huvudstudier, riskbedömning och åtgärdsutredning. GIS-applikationer i ArcGIS och Surfer.

Håkan Yesilova
Civ.ing. Kemiteknik

+46-8-617 67 02
hakan-y@kemakta.se

Utredning och provtagning av förorenad mark, vatten, luft och biota

Rickard Wennström
Fil. MSc Miljövetenskap

+46-8-617 67 18
rickard@kemakta.se

Säkerhetsanalys, modellering av grundvattenströmning och föroreningsspridning, kodutveckling i PC och UNIX-miljö, IT-ansvarig.

Hans Widen
Civ.ing. Kemiteknik

+46-8-617 67 05
hasse@kemakta.se