Medarbetare

Riskbedömning och åtgärdsutredning för förorenade områden samt beställarstöd vid marksanering, tillstånd och anmälan. Föreläser inom området.

Gabriella Fanger
Civ.ing. Miljö- och vattenteknik
Vd

+46-8-617 67 68
gabriella@kemakta.se

Riskbedömning av förorenade områden, deponier och farligt avfall. Spridning i mark, vatten och berggrund.

Mark Elert
Fil.kand. Matematik och Fysik
vVd

+46-8-617 67 57
mark@kemakta.se

Miljökonsult inom ekotoxikologi, riskbedömning och klassificering av kemiska ämnen

Pernilla Boqvist
Fil.mag. Molekylärbiologi/biologi

+46-8-617 67 93
pernilla@kemakta.se

Efterbehandling av förorenade områden: förstudier, huvudstudier, riskbedömning, åtgärdsutredning, beställarstöd vid marksanering, miljöövervakningsprogram. Avfall och deponier. GIS applikationer i ArcGIS.

Sandra Broms
Civ.ing. Lantmäteri, Environmental Engineering

+46-8-617 67 40
sandra@kemakta.se

Radiologisk risk och säkerhetsanalys av slutförvarsystem. Modellering av geo- och ytkemiska processer samt reaktiv transport. Bayesiska metoder och numerisk dataanalys.

James Crawford
TeknD Kemiteknik

+46-8-617 67 14
james@kemakta.se

Projektassistent och grafisk design.

Risk- och säkerhetsutredningar för radioaktivt avfall och förorenade områden.

Sara Grolander
Fil.Mag. Miljövetenskap

+46-8-617 67 44
sara@kemakta.se

Risk- och säkerhetsutredningar för radioaktivt avfall och förorenade områden.

Bertil Grundfelt
Civ.ing. Kemiteknik

+46-8-617 67 55
bertil@kemakta.se

Säkerhetsanalys för slutförvar av radioaktivt avfall. Strålningsfysik och strålskyddsfrågor.​

Thomas Hjerpe
Fil.Dr. Radiofysik

+46-8-617 67 87
thomas@kemakta.se

Riskbedömning och åtgärdsutredning för förorenade områden. Säkerhetsanalys av slutförvarsanläggningar. Modellering av geokemi, spridning och reaktiv transport av föroreningar i mark, deponier, sediment och vatten, vittringsprocesser i gruvavfall.

Lars Olof Höglund
Civ.ing. Kemiteknik

+46-8-617 67 17
loh@kemakta.se

Efterbehandling av förorenade områden: Inventeringar och översiktliga undersökningar enligt MIFO, förstudier, fördjupade riskbedömningar inkl. platsspecifika riktvärden och föroreningsspridning, huvudstudier, beställarstöd vid utredningar och saneringar, stöd i myndighetsärenden och vid ansvarsutredningar enligt 10 kap. miljöbalken.

Kristina Jansson
Fil.kand. Geovetenskap

+46-8-617 67 88
kristina-j@kemakta.se

Provtagning och utredning av förorenade områden.

Anna Jarmander
Civ.ing. Miljö- och vattenteknik

+46-8-617 67 69
anna@kemakta.se

Bedömning av hälso- och miljörisker från föroreningar och radioaktiva ämnen i förorenade områden (mark, vatten och sediment). Ekotoxikologiska utredningar.

Celia Jones
Fil.Dr. Biologi

+46-8-617 67 10
celia@kemakta.se

Efterbehandling av förorenade områden: huvudstudier, fördjupad riskbedömning, MIFO-utredning, beställarstöd vid sanering. Föroreningsspridning i vattendrag, sjöar, hav och mark. GIS-applikationer i Surfer och ArcGIS.

Karin Jonsson
TeknD Geovetenskap

+46-8-617 67 16
karin-j@kemakta.se

Säkerhetsanalys slutförvar radioaktivt avfall. Miljöriskbedömning, föroreningsspridning i mark, sediment, vattendrag och berggrund.

Maria Lindgren
Civ.ing. Kemiteknik

maria@kemakta.se

Miljöteknisk markundersökning, riskbedömning och åtgärdsutredning av förorenade områden. GIS-applikationer i ArcGIS. Certifierad miljöprovtagare för jord och grundvatten.

Clara Magnusson
Civ.ing. Miljö- och vattenteknik

+46-8-617 67 22
clara@kemakta.se

Transport och spridning av tungmetaller, radionuklider, organiska föroreningar och nanopartiklar i miljö. Riskbedömning.

Karin Norrfors
TeknD Kemi

+46-8-617 67 08
karin-n@kemakta.se

Provtagning  och åtgärdsutredningar av förorenade områden

Astrid Oleskog
Civ.ing. Miljö- och vattenteknik

+46-8-617 67 74
astrid@kemakta.se

Hydrologiska och kemiska processer. Programmering och analys av reaktiv-transportproblem. Tillämpning av modeller för att simulera hydrologiska transportmekanismer. Modellutveckling för radionuklidtransport från förvar av kärnavfall (närzonen) och genom berget (fjärrzonen) till ytsystemet (biosfären).

Pirouz Shahkarami
TeknD Kemiteknik

+46-8-617 67 77
pirouz@kemakta.se

Säkerhetsanalys slutförvar radioaktivt avfall. Geokemisk grundvattenmodellering. Biokemiska processer och föroreningsspridning.

Magnus Sidborn
TeknD Kemiteknik

+46-8-617 67 30
magnus@kemakta.se

Riskbedömning av förorenade områden, modellering föroreningsspridning mark, vatten och berggrund. Kvalitetssamordnare ledningssystem.

Håkan Svensson
Fil.mag. Hydrogeologi

+46-8-617 67 66
hakan@kemakta.se

Efterbehandling av förorenade områden: huvudstudie, riskbedömning, MIFO-utredning, miljökontroll. GIS-applikationer i ArcGIS. AutoCAD. Certifierad miljöprovtagare. Fältansvarig.

Rickard Wennström
Fil. MSc. Miljövetenskap

+46-8-617 67 18
rickard@kemakta.se

Säkerhetsanalys, modellering av grundvattenströmning och föroreningsspridning, kodutveckling i PC och UNIX-miljö, IT-ansvarig.

Hans Widen
Civ.ing. Kemiteknik

+46-8-617 67 05
hasse@kemakta.se

Efterbehandling av förorenade områden: förstudier, huvudstudier, riskbedömning och åtgärdsutredning. GIS-applikationer i ArcGIS och Surfer.

Håkan Yesilova
Civ.ing. Kemiteknik

+46-8-617 67 02
hakan-y@kemakta.se