Om oss

Kemakta är ett personalägt konsultbolag som arbetar med miljö- och kärnavfallsfrågor. Våra tjänster fokuserar på förorenade områden och vattenskydd samt omhändertagande av radioaktivt avfall och annat material som ska friklassas, återvinnas eller deponeras. Våra medarbetare har en akademisk bakgrund inom en rad naturvetenskapliga discipliner samt forskningserfarenhet, vilket skapar möjligheter att hitta innovativa lösningar till komplexa frågeställningar. Kemakta har genom åren utvecklats till att bli ett av de ledande företagen inom våra branscher.

Vårt mål är att alltid ligga i framkant av den tekniska utvecklingen inom våra arbetsområden och ge våra kunder långsiktiga och hållbara lösningar. Vi vill utmana oss själva och tar gärna på oss de svåra uppdragen. Varje medarbetares engagemang och unika kompetens utvecklar idéerna – tillsammans skapar vi lösningarna.

Kemaktas historia

Kemakta grundades 1975 vid en tidpunkt då frågan om hantering av kärnkraftens radioaktiva avfall börjat växa i betydelse. Kemaktas uppdrag den första tiden kom att handla om strålningsrisker i hanteringen av främst använt kärnbränsle och högaktivt avfall. När kraftindustrin som svar på Villkorslagen startade projektet Kärnbränslesäkerhet, KBS, var Kemakta med från start och arbetade med säkerhetsanalyser av både slutförvaring, lagring och transporter av radioaktivt avfall.

Under andra halvan av 1980-talet utvidgades verksamheten till att utreda miljökonsekvenser från gruvavfall, fiberbankar och olika avfallsupplag. Dessa uppdrag utgjorde grunden till Kemaktas affärsområde Miljö. Affärsområdet Miljö tog ytterligare fart under 1990-talet då Kemakta fick uppdrag att ta fram riskbaserade riktvärden för förorenade områden liksom bedömningsgrunder för klassificering av förorenade massor. Under 2000-talet har Kemakta genom framgångsrika upphandlingar och ingångna ramavtal ytterligare utvecklat affärsområdet Miljö.

Under hela Kemaktas verksamhetstid har uppdragen rörande strålningsrisker och radioaktivt avfall fortgått och vidareutvecklats med specialisttjänster inom avancerad modellering och uppdrag inom avveckling av kärntekniska anläggningar. De två affärsområdena Kärnkraft och Miljö bidrar idag med ungefär lika stora delar till företagets omsättning.

Senaste nytt