Internationella samarbeten och nätverk

Kemakta strävar efter att delta i olika samarbeten med såväl svenska som internationella företag och organisationer. Kemakta har en tät kontakt med universitet och högskolor och medverkar regelbundet i olika forskningsprojekt. Exempel på internationella projekt och samarbeten är:

AgriAs (2017 – 2020)– ett EU-projekt under Water Joint Programming Initative ”Water Challenges for a changing world”. Kemaktas medverkan samfinansieras av FORMAS. Koordinator och projektledare var den finska Geologiska Forskningscentralen. Huvudsyftet med projektet var att bedöma hälso- och miljörisker från arsenik i jordbruksmark, samt att utveckla metoder för att minska exponeringen. Kemakta utvecklade en modell för att jämföra riskerna från ett förorenat område med riskerna från exponering för bakgrundshalter av arsenik. Olika metoder för vattenrening och olika jordtillsatser studerades och deras hållbarhet bedömdes. En sammanfattning av projektet finns i artikeln ”Risk management for arsenic in agricultural soil–water systems: lessons learned from case studies in Europe”, Kirsti Loukola-Ruskeeniem m. fl., November 2021, Journal of Hazardous Materials 424(5):127677 DOI: 10.1016/j.jhazmat.2021.127677

IAEA (2016 – 2018) – Kemakta har deltagit i ett projekt för IAEA (International Atomic Energy Agency), som syftade till att ta fram riktvärden för deponering av radioaktivt material som kan uppkomma vid sanering efter en kärnkraftsolycka. För att beräkna riktvärdena gjordes en vidareutveckling av den modell som användes för att ta fram IAEA:s och även EU:s generella friklassningsgränser (Basic Safety Standards). Modellen används sedan även till att ta fram friklassningsgränser för återvinning, förbränning och deponering av material med mycket låg radioaktivitet som uppkommer vid nedläggning av kärntekniska anläggningar, exempelvis metall, betong, brännbart material och jord.

Äspö Task Force (2017 – 2021) – Från 2017‑2021 var Kemakta verksam som huvudutredare för Task 9D inom Äspö Task Force. Äspö Task Force är ett internationellt samarbete som drivs av SKB och inkluderar representanter från nationella kärnavfallsprogram från sex olika länder (Finland, Japan, Sydkorea, Sverige, Tjeckien, Tyskland och USA) med syfte att tolka och modellera experiment som utförs på Äspö Hard Rock laboratory (HRL) och vid Onkalo underjordiska laboratorium i Finland. Målet med projektet var att utveckla transportmodeller som på ett mer realistiskt sätt representerar heterogenitet som påverkar retention och retardationsprocesser för radionuklider i kristallint berg på flera hundra meters djup.

EURARE (2013 – 2017) – ett projekt inom EUs sjunde ramverksprogram som syftar till utveckling av hållbara produktionsmetoder för sällsynta jordartsmetaller från europeiska mineralresurser. Kemakta ansvarade för utvärdering av strålskyddsfrågor och utvärdering av inverkan på hälsa och miljö från produktionen.

BioMore (2015 – 2018) – ett projekt inom EUs program Horizon 2020 som syftar till att utveckla metoder för in-situ lakning av metaller från djupt liggande malmkroppar som svårligen kan exploateras på annat sätt. Kemakta ansvarade för utvärdering av påverkan på miljön från sådan brytning.

Vi är engagerade i det svenska nätverket Renare Mark samt i det internationella nätverket NICOLE (Network for Industrially Contaminated Land in Europe).

Vi deltar även i Swedish Standards Institute (SIS) tekniska kommitté 535 om Karakterisering av avfall, mark och slam och har representerat SIS i olika arbetsgrupper inom ISO och CEN. Vi har deltagit i framtagning av en standard för utveckling av konceptuella platsmodeller för förorenade områden. Kemakta har deltagit i framtagning av en standard för karakterisering av lakvatten från avfall och jord med en toxikogenomisk metod som är baserad på analys av hur gener svarar på exponering för föroreningar.

Kontaktperson

Gabriella Fanger

gabriella@kemakta.se
+46-8-617 67 68