Internationella samarbeten och nätverk

Kemakta strävar efter att delta i olika samarbeten med såväl svenska som internationella företag och organisationer. Kemakta har en tät kontakt med universitet och högskolor och medverkar regelbundet i olika forskningsprojekt. Exempel på internationella projekt och samarbeten är:

AgriAs (2017 – pågående) – ett EU-projekt under Water Joint Programming Initative ”Water Challenges for a changing world”. Kemaktas medverkan samfinansieras av FORMAS. Koordinator och projektledare är den finska Geologiska Forskningscentralen. Huvudsyftet med projektet är att bedöma hälso- och miljörisker från arsenik i jordbruksmark, samt att utvckla metoder för att minska exponeringen.

IAEA (2016 – pågående) – Kemakta har sedan 2015 deltagit i ett projekt för IAEA (International Atomic Energy Agency), som syftar till att ta fram riktvärden för deponering av radioaktivt material som kan uppkomma vid sanering efter en kärnkraftsolycka. För att beräkna riktvärdena har en utveckling gjorts av den modell som användes för att ta fram IAEA:s och även EU:s generella friklassningsgränser (Basic Safety Standards). Projektet fortsätter nu med att ta fram riktvärden för radioaktivitet vid återvinning av material som kan uppkomma vid nedläggning av kärntekniska anläggningar, exempelvis metall, betong och jord.

Äspö Task Force (2017 – pågående) – Sedan hösten 2017 är Kemakta ”Principal Investigator” för Task 9D inom Äspö Task Force. Äspö Task Force är ett internationellt samarbete som drivs av SKB och inkluderar representanter från nationella kärnavfallsprogram från sex olika länder (Finland, Japan, Sydkorea, Sverige, Tjeckien, Tyskland och USA) med syfte att tolka och modellera experiment som utförs på Äspö Hard Rock laboratory (HRL) och vid Onkalo underjordiska laboratorium i Finland. Målet med projektet är att utveckla kopplade reaktiv transportmodeller som på ett mer realistiskt sätt representerar retention och retardationsprocesser för radionuklider i kristallint berg på flera hundra meters djup.

EURARE (2013 – 2017) – ett projekt inom EUs sjunde ramverksprogram som syftar till utveckling av hållbara produktionsmetoder för sällsynta jordartsmetaller från europeiska mineralresurser. Kemakta ansvarade för utvärdering av strålskyddsfrågor och utvärdering av inverkan på hälsa och miljö från produktionen.

BioMore (2015 – 2018) – ett projekt inom EUs program Horizon 2020 som syftar till att utveckla metoder för in-situ lakning av metaller från djupt liggande malmkroppar som svårligen kan exploateras på annat sätt. Kemakta ansvarade för utvärdering av påverkan på miljön från sådan brytning.

Vi är engagerade i det svenska nätverket Renare Mark samt i det internationella nätverket NICOLE (Network for Industrially Contaminated Land in Europe). Vi deltar även i Swedish Standards Institute (SIS) tekniska kommitté 535 om Karakterisering av avfall, mark och slam och har representerat SIS i olika arbetsgrupper inom ISO.

Kontaktperson

Gabriella Fanger

gabriella@kemakta.se
+46-8-617 67 68