Vatten- och miljökvalitet

Kemaktas arbete med skydd av vattenresurser omfattar olika former av belastningsberäkningar och bedömning av recipientpåverkan på grund av utsläpp av föroreningar från industriella punktkällor eller läckage från förorenade områden.

Kemaktas utredningar omfattar bedömning av miljöeffekter av olika utsläpp i sjöar, vattendrag och grundvatten och används vanligen som underlag för att fastställa behovet av sanering eller krav på tekniska lösningar för att inrymma miljökvalitetsnormer (MKN) eller andra jämförvärden. Bedömningar av biotillgänglighet och toxicitet ingår som underlag för att klargöra risken för miljöpåverkan och behov av åtgärder. Vi har genom vårt arbete samlat en stor erfarenhet om olika ämnens uppträdande och effekter i vattenmiljön.

Kemakta arbetar även med mer renodlade hydrogeologiska frågor i olika infrastrukturprojekt, t.ex vid planeringen av nya tunnelbanan i Stockholm (Gula linjen respektive depån i Högdalen) och Citybanan. I dessa projekt har Kemaktas expertis använts vid miljöprövning enligt Miljöbalken om bortledning av grundvatten samt vid framtagande av underlag för planering av anläggningsarbeten och hantering av miljöaspekter i byggprojekten.

Kemakta erbjuder specialistkompetens för tjänster inom:

  • Spridningsberäkningar
  • Recipientpåverkan och biotillgänglighet
  • Åtgärdslösningar
  • Tillståndsansökan och MKB