Hydrogeologi och föroreningsspridning

Kemakta har lång erfarenhet av att arbeta med hydrogeologiska frågor i samband med utredning av föroreningsspridning samt utredning av grundvatten­påverkan i infrastrukturprojekt.

För att genomföra en tillförlitlig riskbedömning avseende föroreningsspridning en gedigen beskrivning av lokala hydrogeologiska förhållanden och egenskaper inom det aktuella området genomföras. Kemaktas hydrogeologer har mycket hög förståelse både för föroreningarnas kemiska transportegenskaper, samt för de hydrogeologiska processer som styr föroreningstransporten.

Kemakta har genomfört flertalet riskbedömningar av bergrum som tidigare använts för lagring av olja och som nu ska miljösäkras. För att bedöma risker för påverkan på recipienter  tas en konceptuell hydrogeologisk modell fram över området och förutsättningar för olika potentiella spridningsvägar i berggrunden utreds. Vidare har Kemakta i samband med exploaterings- och saneringsprojekt bedömt spridnings­förutsättningar i jord där både naturlig och antropogent påverkad hydrogeologi beaktas, exempelvis hårdgjorda ytor och undermarksanläggningar vilket i urban miljö har en stor betydelse. Analytiska eller numeriska transport­beräkningar har därefter utförts m.a.p. föroreningarnas egenskaper samt lokala geologiska och hydrogeologiska förhållanden som underlag för riskbedömningen.

Våra hydrogeologer jobbar även med renodlade hydrogeologiska frågeställningar i infrastrukturprojekt vid exempelvis planeringen av nya tunnelbanan och Citybanan i Stockholm samt vid schaktning inför exploatering. I dessa projekt har Kemaktas expertis använts i tillståndsärenden i mark- och miljödomstolen gällande vatten­verksamhet.

Ledsna matchade inga stolpar dina kriterier.

Kontaktperson

Håkan Svensson

08-617 67 66
hakan@kemakta.se

Uppdrag