Avancerad modellering

Kemakta utför avancerad modellering av fysikalisk-kemiska processer, reaktiv transport av radionuklider och andra föroreningar samt hydrogeologiska transportprocesser.

Kemakta använder och utvecklar modeller för att svara på frågor gällande påverkan av olika processer för transporten av ämnen, bl.a. i samband med säkerhetsanalyser för slutförvar av använt kärnbränsle. Vi tillämpar även modellering för att utreda andra miljörelaterade frågor, t ex ångtransport av flyktiga ämnen och recipientpåverkan vid processvattenutsläpp.

Vårt mål är alltid att utveckla effektiva lösningar som är transparenta, väl underbyggda och som ger en fördjupad förståelse för styrande processer. Vi erbjuder skräddarsydda, spårbara modelleringstjänster som bygger på den senaste vetenskapliga utvecklingen med fokus på:

  • Reaktiv transport
  • Fysikaliska-kemiska processer
  • Hydrogeologi
  • Smart Kd

Några exempel inkluderar påverkan av elektriska fält på transport av laddade partiklar och korrosion av stål i ett djupförvar i berggrunden, reaktiv transportmodellering av alkaliskt vatten i bergssprickor (utbredning av alkalisk plym), sorptionsprocesser med platsspecifika och kemiberoende fördelningskoefficienter (smart Kd), kemisk/fysikalisk vittring av betongbarriärer i slutförvar, kemisk interaktion mellan organiska ämnen och betong och transport av klorerade alifater från grundvatten till inomhusluft.

Våra kompetenta modellörer använder olika simuleringsverktyg, bland annat Comsol Multiphysics, DarcyTools, PhreeqC, Phast, Visual Minteq, Crunchflow, Matlab and ToughReact.