Kemisk utveckling och sorption av radionuklider i biosfären

Inom ramen för SKB:s biosfärsarbete utreds hur den kemiska miljön i regoliten kan ändras i takt med att landskapet åldras och hur detta kan påverka mobiliteten av radionuklider. Kemakta har deltagit i arbetet med att beskriva vilka förändringar i den kemiska miljön som kan uppkomma. Framförallt förväntas urlakning av kalcit i moränen vara en av de faktorer som bidrar mest till en förändrad kemisk miljö i Forsmarksområdet i framtiden.

 

Den kemiska miljön påverkar radionukliders förekomstformer och mobilitet i regolitlagren, vilket i förlängningen skulle kunna påverka resultaten av de beräkningar av radionuklidtransport och dos som görs i SKB:s säkerhetsanalyser. Målsättningen med förstudien var att beskriva:

  • hur den kemiska miljön ser ut i Forsmark idag och hur den kan förväntas se ut i framtiden när bland annat kalciten urlakats
  • vilka ämnen som förväntas påverkas över tid.
  • hur den kemiska specieringen av radionuklider varierar beroende på kemisk miljö
  • hur länge förrådet av kalcit i dagens landskap påverkar den kemiska miljön i Forsmark.

Förstudien ska både ligga till grund för beslut om eventuella fördjupade studier och utgöra underlag inför kommande myndighetsfrågor.

Kontaktperson

Sara Grolander

sara@kemakta.se
+46-8-617 67 44