Nyheter

Det går över förväntan att jobba på distans i Coronatider. Efter många veckor i ”karantän” på våra hemmakontor kan vi konstatera att vi kan utföra våra kunduppdrag med samma effektivitet och kvalitet som tidigare. När pandemin bröt ut ställde vi snabbt om verksamheten för att...

Thomas anställdes på Kemakta i januari 2020 och är doktor i radiofysik från Lunds universitet. Han har de senaste femton åren arbetat med långsiktiga strålsäkerhetsanalyser för kärnavfall, främst som konsult för Posiva och SKB.  Thomas har främst jobbat med säkerhetsanalysmetodik och dosberäkningar, men har även...

Kemakta har på uppdrag av utredningen om giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (SOU 2020:3) gjort en kunskapsöversikt om hälso- och miljöfarliga organiska ämnen som kan förekomma i avloppsslam. Syftet var att undersöka om det tillkommit ny kunskap om ämnen i avloppsslam sedan...

Åsa är doktor i markvetenskap med inriktning markkemi i förorenade områden. Hon anställdes på Kemakta i januari 2020 och jobbade innan dess som hydrogeolog på Sweco sedan 2012. Som hydrogeolog har Åsa främst jobbat med hydrogeologiska beskrivningar, hydrogeologiska utredningar i infrastrukturprojekt, konceptuell beskrivning av föroreningstransport...

Kemakta har på uppdrag av Avfall Sverige uppdaterat bedömningsgrunderna för att klassificera förorenade massor. Arbetet redovisas i Avfall Sverige rapport 2019:01 som är riktad till alla som arbetar med efterbehandling av förorenade områden, hanterar avfall samt även de myndigheter som är berörda av detta. I rapporten...

Eva Thörnelöf är ny styrelseordförande för Kemakta Konsult AB. Eva är nybliven glad pensionär från Naturvårdsverket där hon verkat i olika positioner, bl a som chef för Naturresursavdelningen, chef för avdelningen för analys och forskning samt vikarierande generaldirektör. Eva har tidigare arbetat på bl a Fiskeriverket,...

Vår medarbetare Elizabeth Polido Legaria fick Anna Sundström Award 2019 för sin avhandling "Nanotechnology for hydrometallurgy – Extraction and separation of rare earth elements by hydrid nanoadsorbents". Arbetet beskrivs i en nyhet från Svenska kemisamfundet som ett föredömligt exempel på hur oorganisk kemi kan bidra...

Johanna är civilingenjör i miljö- och vattenteknik med inriktning på förorenade områden och vattenresurser. Hon anställdes på Kemakta under 2018 och jobbade innan dess med förorenade områden på Norconsult AB. Johanna har främst jobbat med översiktliga samt fördjupade miljötekniska utredningar, riskbedömningar, spridningsberäkningar, miljökontroll och recipientkontroll. I...

HÄMI-databasen, som utvecklades hos Kemakta på uppdrag av Naturvårdsverket, presenterades på HÄMI-mötet i Örebro. HÄMI är ett programområde inom den nationella miljöövervakningen för hälsorelaterad miljöövervakning. HÄMI-databasen sammanställer data från två delprogram inom HÄMI, biologiska mätdata  -  metaller och biologiska mätdata - organiska ämnen. Sökbara sammanfattningstabeller över de...