Rivning av Ranstadsverket och friklassning av mark

Utvinning av uran ur alunskiffer skedde vid Ranstadsverket mellan åren 1965 och 1969. Under 1980-talet startade en nedläggning av anläggningen. Kemakta har i flera uppdrag för Svafo respektive Ranstad Industricentrum AB beräknat doskonsekvenser för olika alternativ för omhändertagande av avfall från rivning av byggnaderna som användes vid uranframställningen. Vi har beräknat dosen från rivning, transport och hantering av rivningsavfallet samt från spridning från avfallet i ett långtidsperspektiv. Beräkningarna har till stor del gjorts med Kemaktas modell DOS2U. Kemaktas arbete utgjorde underlag för ansökan till SSM om tillstånd för rivning och omhändertagande av rivningsavfallet.

 

I Ranstadsprojektet har vi tagit fram underlag för ansökan om tillstånd att friklassa marken som påverkats av verksamheten. Uppdraget omfattade avgränsning av det förorenade området, framtagning av preliminära friklassningsgränser samt kompletterande provtagning och kontrollmätningar. I arbetet ingick följande rapporter: friklassningsplan, kontrollprogram och friklassningsrapport. Kemakta har även deltagit i arbetet med att ta fram avvecklingsrapporten.

Kontaktperson

Mark Elert

mark@kemakta.se
+46-8-617 67 57