Modellering av kemisk påverkan på finska slutförvaret för radioaktivt avfall (TURVA 2020)

Posiva planerar uppföra ett eventuellt förvar för låg- och medelaktivt avfall (LILW-R) från drift och rivning av anläggningen för inkapsling av använt kärnbränsle. Anläggningen planeras förläggas på ett djup av ca. 180 m under mark och ovanför slutförvaret för använt kärnbränsle (SNF-R) vid Olkiluoto, Finland.

 

Kemakta fick ett uppdrag att identifiera, kvantifiera och utvärdera möjlig kemisk påverkan från LILW-R på SNF-R-förvaret med hjälp av bl.a. reaktiv transportmodellering. Med modelleringsverktyg som kopplar kemi och transport karakteriserades utvecklingen av vattenkemin i LILW-R som en följd av betongutlakning och cellulosadegradering under mycket långa tider (ca. 100,000 år). Med detta som underlag kunde man karakterisera den kemiska sammansättningen i lakvattenplymen från LILW-R med bland annat en förhöjd alkalinitet. Med hjälp av beräkningar av spädningsprocesser och kemiska buffringsreaktioner kunde man sedan visa att påverkan av den alkaliska plymen från LILW-R på SNF-Rs säkerhetskritiska funktioner var försumbar.

 

Migration av högdensitetsvätskor p g a utspädning av salter från avfallet samt bildandet av vätgas genom korrosion av stål i avfallet och i den armerade betongkonstruktionen betraktades också. Dessa hade ingen påverkan på SNF-R. Ytligare identifierade studien att betongen kan försvagas om olika typer betong används i bottenplattan och den armerade betongkonstruktionen p g a  kemiska reaktioner.

Kontaktperson

Lars Olof Höglund

loh@kemakta.se
+46-8-617 67 17