Växtprovtagning på fd skogsplantskolor

Växtprovtagning på fd skogsplantskolor

På uppdrag av SGU genomförde Kemakta under sommaren provtagning av växter på fd skogsplantskolor. Målet med uppdraget är att klargöra om DDT och dess nedbrytningsprodukter (DDX) tas upp i olika växter som är vanligt förekommande på fd skogsplantskolor. Detta görs genom provtagning och analys av grödor som växer på fält där det har varit plantskoleverksamhet. Även jorden där grödorna växer har provtagits. Resultaten ska användas i två syften:

  • För att kunna kommunicera mot fastighetsägare om det finns eventuella risker/inga risker med konsumtion av den gröda som odlas.
  • För att bygga upp ett underlag om hur DDX tas upp i växter. Det vill säga en ”koll” på hur pass väl den teoretiska växtupptagsfaktorn, som används i Naturvårdsverkets riktvärdesmodell, för DDT stämmer med verkligheten.

 

Resultaten kommer att användas för att ta fram växtupptagsfaktorer för teoretiska beräkningar av risken förknippad med DDT inom fd skogsplantskolor.