SGU Hultsfred

Arsenic speciation cartridge

SGU Hultsfred

På uppdrag av SGU kommer Kemakta att påbörja en uppföljning av föroreningshalter i grundvatten på fastigheten Husbyggaren 6 i Hultsfred. Föroreningar på fastigheten, främst arsenik och kreosotolja, kommer från en f.d. impregneringsverksamhet. En ytlig schaktsanering ned till grundvattenytan utfördes 2020. I grundvatten på området förekommer mycket höga halter av arsenik. Syftet med grundvattenprovtagningen är att kontrollera att saneringen på längre sikt medför en haltminskning av föroreningar i grundvatten inom området. Utredning av arsenikspeciering och redoxförhållanden i grundvatten inkluderas i arbetet.

Bild från: SPECIATION OF ARSENIC BY DISPOSABLE CARTRIDGES* Xiaoguang Meng and Wei Wang. Center for Environmental Systems  Presented at the Third International Conference on Arsenic Exposure and Health Effects, San Diego, CA, July 12-15, 1998.