Riskbedömning SGU

Riskbedömning SGU

På uppdrag åt SGU genomför Kemakta en riskbedömning av en före detta fältspatsgruva som 1947 konverterades till ett beredskapslager. I anläggningen lagrades flygdrivmedel fram till 1978. Därefter har anläggningen sanerats i olika omgångar och är idag uppfylld med grundvatten.

Kemaktas uppdrag syftar till att utreda följande frågeställningar:

  • Bedömning av förekomst av eventuell kvarvarande produktrest i gruvan eller sprickor i berget baserat på tidigare utredningar och undersökningar.
  • Genomförande av riskbedömning enligt Naturvårdverkets vägledningar. Riskbedömningen ska besvara vilka miljö- och hälsorisker som förekommer idag, samt vid framtida potentiella markanvändningsscenarion, till följd av eventuell oljeförorening från anläggningen.
  • Utredning av behov av efterbehandlingsåtgärder eller uppföljningsåtgärder.

 

Läs gärna mer om projektet på SGUs hemsida: https://www.sgu.se/samhallsplanering/fororenade-omraden/pagaende-projekt/isattragruvan/