Riskbedömning av PFOS vid f.d. brandövningsplats

Undersökningar av föroreningar vid Räddningsskolans f.d. övningsplats i Rosersberg, Sigtuna kommun har genomförts i flera omgångar under perioden 2011-2016. Undersökningarna har motsvarat en huvudstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual, samt kompletterande utredningar. Området har använts av Räddningsverket sedan 1960-talet som en övningsplats vid utbildning inom brand, kemi, livräddning och sanering. Kemakta har genomfört markmiljötekniska undersökningar, riskbedömningar och åtgärdsutredning av PFAS-ämnen och oljekolväten som förekommer inom delar av området.

 

Undersökningarna har omfattat provtagning och analys av mark, grundvatten och våtmark, vatten och slam i ledningssystem. Även provtagning och analys av ytvatten (med direkt och passiva provtagare), sediment, suspenderat material och bottenfauna har genomförts. I riskbedömningarna har ingått en detaljerad kartläggning av spridningsvägar för PFAS-ämnen inklusive kartläggning av ledningsnätet på området. Åtgärdsutredning har omfattat oljekolväten i en våtmark samt PFAS-ämnen vid en av övningsplatserna liksom åtgärdsförberedande undersökningar av dag- och släckvattenledningsystem. Arbetet har även omfattat framtagning av anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt 10 kapitlet Miljöbalken samt 28§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Ett kontrollprogram avseende naturlig självrening av oljeföroreningar i en våtmark samt spridning av PFAS-ämnen i ledningssystem har genomförts.

Kontaktperson

Celia Jones

celia@kemakta.se
+46-8-617 67 10