Sanering av f.d. ytbehandlingsindustri

Kemakta har sedan 2012 varit beställarstöd i miljöfrågor åt Ljungby kommun i samband med projektering, upphandling och genomförande av sanering av området vid en f.d. ytbehandlingsindustri i Dörarp. Huvudstudien och den riskbedömning och åtgärdsutredning som låg till grund för beslut om efterbehandlingsåtgärder togs fram av Kemakta. Verksamheten har orsakat en förorening av framförallt krom, nickel, koppar, zink och cyanid i mark och sjösediment. Markområdet sanerades 2013-2014 och sanering av närliggande Färsjön med avledande bäck avslutades under våren 2018 genom urgrävning av förorenade sediment.

 

Kemaktas arbete har omfattat en rad olika frågor som deltagande  vid upprättandet av tillståndsansökan och MKB, upprättande av kravspecifikationer inför upphandling av projektering och entreprenad. Kemakta har också ansvarat för planering av miljöövervakningsprogrammet för mark- och sjösaneringen samt skrivit slutrapport. Under entreprenad har Kemakta haft en aktiv roll, löpande granskat entreprenörens miljökontroll och deltagit vid beslut om korrigerande åtgärder där villkor inte uppfyllts.

 

Efterbehandlingsåtgärderna har genomförts med statliga medel inom ramen för det nationella miljömålet giftfri miljö.

Kontaktperson

Sandra Broms

sandra@kemakta.se
+46-8-617 67 40