Miljöriskbedömning vid avveckling av bergrum för oljelagring

Sveriges geologiska undersökning (SGU) förvaltar anläggningar och annan egendom som tidigare använts för statens civila beredskapslagring av olja. Kemakta har på uppdrag av SGU genomfört en miljöteknisk utredning av f.d. bergrum för lagring av dieselolja i Vetlanda.

 

Syftet med utredningen var att utifrån tidigare utredningar och kompletterande undersökningar belysa de hydrogeologiska förutsättningarna för föroreningsspridning vid olika framtidsscenarier. En riskbedömning genomfördes som underlag för bedömning av åtgärdsbehovet med syfte att förhindra miljöpåverkan från anläggningen. Riskerna bedömdes bland annat utifrån möjligheterna att inrymma miljökvalitetsnormer (MKN) i recipienten. Med Kemaktas arbete som grund kunde en tillståndsansökan för vattenverksamhet vid avveckling av bergrummet lämnas in. Ansökan godkändes under våren 2018.

Kontaktperson

Håkan Svensson

hakan@kemakta.se
+46-8-617 67 66