Markundersökning – kvarteret Archimedes, Bromma

I Ulvsunda industriområde och södra Mariehäll har industriverksamhet bedrivits sedan slutet av 1800-talet. Ursprungligen tillverkades filthattar, vars verksamhet senare ersattes med cigarrfabrik och slutligen tillverkning av utombordsmotorer. Området kommer övergå från industriområde till ett område med bostäder, verksamheter, park, lekplats och torg. Några av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna ska finnas kvar och användas till bostäder och förskola. Den angränsande parken kommer att rustas upp till en ny lekplats, och så småningom bli en del av ett grönt gångstråk utmed Bällstaviken.

 

Inom projektet har Kemakta bistått Exploateringskontoret med miljötekniska markundersökningar. Utredningarna har inneburit bland annat provtagning av jord, asfalt, grundvatten och bergmassor. Jordmassor har klassificerats och schaktplaner har tagits fram. Kemakta medverkar nu under projekteringen och som miljökontrollant i projektets olika etapper.

Kontaktperson

Håkan Yesilova

hakan-y@kemakta.se
08 – 617 67 02