Hållbar vattenhantering vid Högbytorps avfallsanläggning

Kemakta Konsult AB genomförde på uppdrag av Ragn-Sells AB en utredning av vattenhanteringen vid Högbytorps avfallsanläggning. Arbetet omfattade bedömningar för olika typer av vatten som uppkommer vid anläggningen, bland annat vatten som uppkommer från hårdgjorda ytor som används för hantering och behandling av olika typer av avfall. Huvuddelen av det vatten som kommer från hårdgjorda ytor samlas upp i en processvattendamm. Därifrån pumpas vatten till behandling i Kemfällningen (KF) innan det släpps ut till Käppala reningsverk. Vattnet från vissa hårdgjorda ytor hanteras och behandlas dock på annat sätt.

Kontaktperson

Håkan Svensson

hakan@kemakta.se
+46-8-617 67 66