Åtgärdsplan för minskat föroreningsläckage från återvinningsanläggning

Kemaktas arbete syftade till att ta fram en åtgärdsplan för omhändertagande av överskottsvatten från en komposteringsanläggning. Företaget tillverkar jordprodukter och biobränsle på en arbetsyta som är uppbyggd av bioaska. Arbetet omfattade en utredning av olika åtgärdsalternativ och gav förslag på metoder att minska mängden överskottsvatten samt för att behandla det vatten som uppkommer.

 

I rapporten föreslås åtgärder för att minimera läckage från anläggningen. Dessa omfattar justering av lakvattendiken samt en täckning av slänterna för att minska den kontakt som askan har med nederbörd. I åtgärderna ingår även att täta ytan med ECA-metoden. Vidare föreslås åtgärder för behandling av överskottsvatten genom justering av pH och en efterföljande processlösning där lakvattnet behandlas med SBR eller kemisk fällning eventuellt kombinerat med filtrering. Den andra strategin innebär att det byggs en anläggning för konventionell behandling, förslagsvis genom en kombination av en luftad damm och en våtmark. Kemaktas arbete har använts av företaget vid sin fortsatta planering av efterbehandlingsåtgärder för området.

Kontaktperson

Karin Jonsson

karin@kemakta.se
+46-8-617 67 16