Friklassningsnivåer för Ågestaverket

Ågestaverket var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk. Det var i drift 1964 – 1974 och försåg i huvudsak Farsta med fjärrvärme. Anläggningen befinner sig i ett bergrum och är innesluten i ett plåtskal.

 

Vattenfall har nu för avsikt att avveckla anläggningen helt och nedmontering och rivning för att avlägsna radioaktivt material från platsen inleddes våren 2020. Efter detta ska mätningar göras och en friklassningsansökan lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

 

Kemakta har genomfört doskonsekvensberäkningar för att ta fram friklassningsnivåer för material som kan lämnas kvar i Ågestareaktorn utan radiologiska konsekvenser. Dessa nivåer har tagits fram med hänsyn till de doser som kan uppstå i samband med utsläpp via inläckande vatten som kan förorena grundvatten och ytvatten i omgivningen. Dosberäkningarna har genomförts med Kemaktas modell DOS2U för nutida och framtida exponerings­scenarier.

Vi har även använt befintliga mätningar av radionuklidinnehållet i den biologiska skärmen för att beräkna om den kan lämnas kvar i anläggningen.

 

Foto: Projektgruppen på platsbesök i kontrollrummet på Ågestaverket.

Kontaktperson

Mark Elert

mark@kemakta.se
08 – 617 67 57