När är förorenade massor farligt avfall?

När är förorenade massor farligt avfall?

Kemakta har på uppdrag av Avfall Sverige uppdaterat bedömningsgrunderna för att klassificera förorenade massor. Arbetet redovisas i Avfall Sverige rapport 2019:01 som är riktad till alla som arbetar med efterbehandling av förorenade områden, hanterar avfall samt även de myndigheter som är berörda av detta.

I rapporten presenteras en metodik för att bedöma om förorenade massor är farligt avfall, det vill säga att avfallet innehåller farliga ämnen i så höga koncentrationer att avfallet har farliga egenskaper. Metodiken utgår ifrån de 15 farliga egenskaper som anges i lagstiftningen (HP1 till HP15). Koncentrationsgränser har tagits fram för ett sextiotal ämnen eller ämnesgrupper som förekommer i förorenade massor. I rapporten ges också rekommendationer hur en sammanvägning ska göras om ett avfall innehåller flera farliga ämnen.

Metodik för klassificering av förorenade massor som farligt avfall.