Entreprenad inom planområdet Kista äng

Entreprenad inom planområdet Kista äng

På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholm stad genomför Kemakta miljökontrollen under entreprenadarbeten på allmän platsmark inom planområdet för Kista Äng. Området planeras bli en ny stadsdel i Kista med ca 1 600 bostäder, skolverksamhet, parker och torg.

Kemakta verkar som oberoende miljökontrollant för entreprenadens hantering av jordmassor, länshållningsvatten och asfalt. För att resurshushålla på ett hållbart sätt finns en hög ambition att jordmassor ska återanvändas så långt det går inom området. Kemakta har med detta i åtanke tagit fram FU-texter, miljökontrollprogram samt genomfört provtagning och klassificering av jorden.

Under entreprenadarbetena har Kemakta en nära kontakt med både Exploateringskontoret och entreprenören och verkar rådgivande i miljöfrågor gällande mark och grundvatten. En särskild utmaning är att stora mängder länshållningsvatten ska hanteras på lämpligt sätt vid schaktarbetena, där Kemakta bistår med provtagning och utvärdering.