Författare: kemakta

Att erhålla en representativ halt av föroreningsnivån i jorden är avgörande för att rätt bedömningar ska kunna göras avseende risker med föroreningen och hur en eventuell framtida åtgärd ska kunna följas upp. Osäkerheter finns längs hela kedjan – från provtagningen till det slutliga analysprotokollet. I detta...

Inom branschen för förorenade områden diskuteras det mer och mer om hållbara saneringsmetoder. Detta är något som vår medarbetare Astrid uppmärksammat i sitt nyligen publicerade examensarbete. Arbetet handlar om miljöpåverkan från olika saneringsmetoder där hon fokuserat på den vanligaste saneringsmetoden i Sverige, schaktsanering. Metoden studeras ur...

Kristina Jansson, Kemakta och Kristoffer Hagvall, Ramböll, presenterar fördelarna med samarbete och en holistisk inriktning i stadsutvecklingsprojektet Librobäck i Uppsala på NICOLE & Renare Mark Joint Fall Workshop i Malmö....

Karin Norrfors presenterade Kemaktas arbete om doskonsekvenser av radionuklider i mark för ett rekordstort antal entusiastiska åhörare vid Strålsäkerhetsmyndighetens 11:e avvecklingsseminarium. I SSM-rapporten ”Stråldoskonsekvenser vid friklassning av markområden som förorenats med radioaktiva ämnen” redovisas enhetsdoser för småbarn, barn och vuxna som bor eller vistas på ett...

Kemakta Konsult arbetar just nu med en miljöteknisk markundersökning som omfattar provtagning av jord och grundvatten i ett område i Hornsberg som tidigare var plats för en bussdepå. Syftet med provtagningen är bland annat att möjliggöra en bedömning av risker och åtgärdsbehov med de föroreningar som...

På uppdrag av SSM har Kemakta skrivit rapporten ”Stråldoskonsekvenser vid friklassning av markområden som förorenats med radioaktiva ämnen”. Rapporten skall kunna användas vid bedömning av riskerna från radionuklider i markområden. Rapporten har publicerats på SSMs hemsida https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/?q=2023%3A8...

Astrid är snart färdig civilingenjör i Miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet och SLU. Parallellt med sin tjänst på Kemakta skriver hon på sitt examensarbete om miljöpåverkan från saneringsmetoder. Astrid kommer att stärka Kemaktas grupp inom förorenade områden och miljöprovtagning. Kristina har arbetat 20 år med...

På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholm stad genomför Kemakta miljökontrollen under entreprenadarbeten på allmän platsmark inom planområdet för Kista Äng. Området planeras bli en ny stadsdel i Kista med ca 1 600 bostäder, skolverksamhet, parker och torg. Kemakta verkar som oberoende miljökontrollant för entreprenadens hantering av...

Kemakta har fått en ny medarbetare inom förorenade områden. Clara är nyutexaminerad civilingenjör i miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet. Under sin utbildning valde hon att inrikta sig mot förorenade områden, vattenresurser och miljömanagement. Claras uppgifter kommer främst bestå i att verka som handläggare och...

Maya har en kandidatexamen i Naturgeografi och ekosystemsvetenskap från Lunds universitet. Inom sin utbildning har hon bland annat läst GIS, fjärranalys, ytprocesser och landskapsdynamik samt har erfarenhet från sin praktik på Miljöförvaltningen i Malmö Stad och Marint Kunskapscenter, Malmö, där hon deltog i arbetet kopplat...