Utveckling av stadsbebyggelse i västra Nockebyhov

Kemakta bistår Exploateringskontoret i Stockholms Stad med miljötekniska markundersökningar i västra Nockebyhov. Projektet har som syfte att successivt utveckla stadsbebyggelsen i området genom nybyggnation av bostäder, samt upprustning av parker och grönytor. Staden genomför projektet etappvis vid Gubbkärrets gård, Tyska Bottens väg och Gubbkärrsvägen.

 

Kemakta har bidragit i projektets olika skeden från systemhandling, detaljprojektering till entreprenad. Arbetet har omfattat provtagning, klassificering av massor, upprättande av miljökontrollprogram och schaktplaner samt markmiljödelarna av förfrågningsunderlaget. Efter avslutad entreprenad redovisas miljökontroll och masshantering i en slutrapport för respektive etapp.

 

Läs gärna mer om projektet här: Västra Nockebyhov – Stockholm växer (vaxer.stockholm)

Kontaktperson

Håkan Yesilova

hakan-y@kemakta.se
08-617 67 02