Kvarteret Brandstegen – Hägerstens brandstation rustas upp till skola samt gator och Enbacksparken ges ny gestaltning

Inom ramavtal med Exploateringskontoret i Stockholms Stad har Kemakta utfört miljötekniska markundersökningar vid kvarteret Brandstegen i Midsommarkransen.

Kemakta har varit en del av projektet sedan 2015 med uppdraget att undersöka eventuell förekomst av föroreningar i asfalt, fyllnadsjord och grundvatten. Provtagning och kemiska analyser av asfalt, jord och grundvatten har bidragit till förklassificering av jord för masshantering. Undersökningsområdet, tillika entreprenadområdet, har innefattat delar av Hägerstens f.d. brandstation, omkringliggande gatumark samt parkmark i Enbacksparken. På grund av byggnation av skola och bostäder har omläggning av ledningar i gatumark varit en stor del inom projektet.

 

Sedan sommaren 2019 övergick projektet till en genomförandeentreprenad där Kemaktas roll innebar miljökontroll. Miljökontrollen syftade primärt till klassificering av jord inför masshantering hos mottagningsanläggning samt provtagning av länshållningsvatten. Entreprenaden slutfördes under våren 2021, varefter en slutrapport sammanställdes över genomförd miljökontroll av gatu- och parkmark.

 

Läs gärna mer om projektets helhet på: https://vaxer.stockholm/projekt/skola-och-bostader-vid-f.d.-brandstationen/

Kontaktperson

Håkan Yesilova

hakan-y@kemakta.se
08 – 617 67 02