Markundersökningar vid bostadsexploatering

När Bromstens industriområde i Spånga, Stockholm, planerades att omvandlas till ett nytt bostadsområde – Bromstensstaden, fick Kemakta ett uppdrag som omfattade planering och genomförande av provtagning av jord, grundvatten, sediment och porluft inom området. Inom undersökningsområdet återfanns förhöjda halter metaller, petroleumprodukter samt klorerade alifater.

 

Riskbedömningen omfattade uppbyggnad av en konceptuell modell för föroreningsutbredning och spridning, transportmodellering i Comsol Multiphysics, karakterisering av förutsättningarna för spridning och exponering, beräkningar av platsspecifika riktvärden för jord, åtgärder diskuterades, mätbara åtgärdsmål togs fram och förklassificering av jordmassor baserat på platsspecifika riktvärden genomfördes.

Kontaktperson

Håkan Yesilova

hakan-y@kemakta.se
+46-8-617 67 02