Markundersökningar vid bostadsexploatering

Bromstens industriområde i Spånga, Stockholm, planeras att omvandlas till ett nytt bostadsområde – Bromstensstaden. Uppdraget har omfattat planering och genomförande av provtagning av jord, grundvatten, sediment och porluft inom området. Inom undersökningsområdet återfinns förhöjda halter metaller, petroleumprodukter samt klorerade alifater.

 

Riskbedömningen omfattade uppbyggnad av en konceptuell modell för föroreningsutbredning och spridning, transportmodellering i Comsol Multiphysics, karakterisering av förutsättningarna för spridning och exponering, beräkningar av platsspecifika riktvärden för jord, åtgärder har diskuterats, mätbara åtgärdsmål har tagits fram och förklassificering av jordmassor baserat på platsspecifika riktvärden har genomförts.

Kontaktperson

Håkan Yesilova

hakan-y@kemakta.se
+46-8-617 67 02