Jordströmsinducerad korrosion av reaktortankar i slutförvar för radioaktivt avfall (SR-PSU)

SKB planerar att deponera avvecklade kärnreaktortankar i slutförvaret för kortlivat och medelaktivt avfall, SFR. Tankarna består av kolstål med inducerad radioaktivitet och utsläppet från dessa styrs till stor del av korrosionshastigheten.

 

En högspänningsledning genom Östersjön förbinder Sverige och Finland där energiöverföring sker med två likströmsledare. Vid obalanserad drift i ledarna sker överföring också genom havsvattnet med hjälp av havselektroder på var sida om Östersjön. Detta ger upphov till jordströmmar genom förvaret som ligger i berggrunden under Östersjön, ca. 25 km från en av elektroderna, och riskerar att accelerera korrosionen av reaktortankarna.

 

Kemakta har, i samarbete med Niressa AB, utrett omfattningen av denna jordströmsinducerade korrosion med hjälp av numerisk 3D-modellering i Comsol Multiphysics. Modelleringen omfattar både detaljerad elektrokemisk korrosionskinetik på metallytor i förvarsvolymen och det storskaliga elektriska fält som bildas i förvarsutrymmen, tunnlar och omgivande berg. Modelleringen visar att utsläpp från reaktortankarna domineras av allmänkorrosion med ett begränsat tillskott av jordströmsinducerad korrosion, i synnerhet då tankarna segmenteras innan deponering. 

Kontaktperson

Magnus Sidborn

magnus@kemakta.se
+46-8-617 67 30