Tillståndsprövning och MKB

IMG_4468 webbFör att bedriva viss miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken. Det innebär att verksamhetsutövaren ska genomföra samråd med tillsynsmyndighet, kommun, enskilt berörda och för anläggningar som anses medföra betydande miljöpåverkan även med statliga myndigheter, allmänhet och organisationer. Därefter ska en ansökan skickas till tillsynsmyndigheten. Ansökan omfattar bland annat:

  • Teknisk beskrivning
  • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
  • Genomgång av de allmänna hänsynsreglerna
  • Samrådsredogörelse

Bred kompetens

Kemakta har bred kompetens inom områden som vatten- och luftkvalitet, spridningsberäkningar, markföroreningar, avfall, energi, kemikalier och transporter. För ett framgångsrikt arbete med tillståndspliktig verksamhet krävs även god kunskap om regelverken inom både EU (till exempel Natura 2000-regler, vattendirektivet, avfallsdirektivet) och Sverige (till exempel riksintresseavvägningar, miljömål och miljökvalitetsnormer). Kemakta har denna kunskap. När så krävs har vi ett väl etablerat samarbete med miljörättsjurister.
Vi kan därför genomföra uppdrag alltifrån att enbart ta fram MKB:n, till att genomföra hela tillståndsprocessen med samrådsförfarande, MKB och upprättande av ansökan med förslag till villkor och yrkanden. Vi kan även ansvara för att sköta löpande kontakter med tillsynsmyndigheten avseende till exempel ändringsanmälningar.

Lång erfarenhet

Kemakta har, på uppdrag av bland annat oljebolag, impregneringsindustri och ytbehandlingsindustri, medverkat i tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Vi har dessutom under lång tid varit engagerade i SKB:s samråds- och tillståndsprocess för Kärnbränsleförvaret i Forsmark och inkapslingsanläggningen i Oskarshamn.

Tidigare arbeten

På sidan Tidigare projekt och rapporter redovisar vi en stor del av våra tidigare arbeten inom Tillståndsprövning och MKB på en klickbar karta. Vårt arbete för SKB:s samråds- och tillståndsprocess redovisas på sidan SKB-Projekt.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin