Platsval och MKB

137090672_Z9WUVhMN_IMG_9518Platsvalet för slutförvaret för använt kärnbränsle

Valet av plats för slutförvaret för använt kärnbränsle är ett resultat av en omfattande lokaliseringsprocess som pågått sen början av 1990-talet. Processen har omfattat bland annat länsspecifika studier, förstudier och platsspecifika undersökningar.

Länsspecifika studier

Länsspecifika studier utfördes i alla svenska län utom Gotland. Syftet var att hitta områden inom länen som skulle kunna vara lämpliga för ett slutförvar. Studierna fokuserade på geologiska förutsättningar, men omfattade även utredningar avseende transportförutsättningar och markanvändning. Studierna resulterade i cirka 40 stycken rapporter och Kemakta var inblandade i ungefär 20 av dessa.

Förstudier

Under 1990-talet utförde SKB förstudier i åtta kommuner. Syftet var att bedöma om det fanns förutsättningar för vidare lokaliseringsstudier för ett slutförvar i den aktuella kommunen. En huvuduppgift var att identifiera områden med lämplig berggrund. Även tekniska, miljömässiga och samhälleliga förutsättningar utreddes.

Referenser

  • Förstudie i Östhammar. Slutrapport (SKB 2000). Motsvarande rapporter finns tillgängliga för förstudierna i Oskarshamn, Tierp, Älvkarleby, Hultsfred, Nyköping, Storuman och Malå.
  • Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet (SKB 2000).

Platsspecifika undersökningar

År 2002 påbörjades de platsspecifika undersökningarna i Forsmark och Simpevarp (Oskarshamn). Undersökningar av berggrunden med ett stort antal borrhål till olika djup utgjorde ett huvudinslag. År 2009 valdes Forsmark till den mest lämpliga platsen att bygga slutförvaret på.

Referenser

  • SKB R-10-42, Platsval – lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle

Tillståndsansökan

Våren 2011 ansökte SKB till Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten om tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Samrådsprocessen

I tillståndsansökan ingår bland annat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en samrådsredogörelse. Enligt miljöbalken ska samrådet beröra lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan, samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. De nationella samråden påbörjades år 2002 i både Östhammar och i Oskarshamn. När den nationella samrådsprocessen avslutades i maj 2010 hade ca 60 samrådsmöten hållits och drygt 2000 frågor inkommit och hanterats. En internationell samrådsprocess med Östersjöländerna avslutades 2017. Kemakta har varit inblandade i samrådsprocessen sen starten 2002.

 

Referenser

  • Samrådsredogörelse. Samråd enligt miljöbalkens 6:e kapitel 4 § avseende mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. SKB P-10-34.
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin