Naturligt förekommande radioaktivt material (NORM)

Figure 1

Figur 1. U-238 sönderfallskedja

Naturligt förekommande radionuklider finns överallt runt omkring oss. När material klassas som NORM (efter engelska Naturally Occuring Radioactive Materials) är när de innehåller förhöjda halter av radionuklider och hanteras av specifika branscher. Några exempel på NORM är mineraler och malmer innehållande torium och uran och dess dotternuklider (Se Figur 1), and radiumrika utfällningar som bildas i borrör i vid olje- och gasutvinning. Kunskap om NORM-hantering och bortskaffande ökar nu kraftigt globalt. 
 

Våra erfarenheter och tjänster

Kemakta kan erbjuda expertis och modellverktyg för att stödja analysen av NORM-hantering. Vi har långtgående erfarenheter när det gäller avfallsklassificering och utvärdering av radiologiska risker vid slutförvaring och återanvändning. Våra analyser är platsspecifika och skräddarsydda till de lagar som gäller i där. Några exempel på utförda projekt ges nedan:

  • Avveckling av Ranstadsverket, en tidigare uranförädlingsfabrik i Västergötland (Figur 2). I detta projekt användes DOS2U-modellen för att utvärdera både direkta och mer långsiktiga risker med hanteringen av rivningsavfallet. 
  • Utvärderingar av behandling och avfallshanteringen vid avfallsdeponier fyllda med radiumhaltiga material.
  • Utvärdering av miljö- och hälsoaspekter relaterat till NORM inom den europeiska industrin för sällsynta jordartsmetaller. Detta är en del av EU-projektet EURARE.
  • Återanvändning och bortskaffande av metaller förorenade av NORM.
  • Friklassning och hantering av avfall innehållande NORM. 
Figure 2

Figur 2. Avveckling av Ranstadsverket

Vi är också medlemmar i det europeiska nätverket ALARA och var med både som deltagare och som sponsorer vid den första European Rare Earth Resources (ERES)-konferensen i Milos, Grekland 2014. 

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin