Hydrologisk, geokemisk och reaktiv transportmodellering

Några exempel på Kemaktas arbete inom hydrologisk, geokemisk och reaktiv transportmodellering ges nedan. De har utförts inom projektet för slutförvaret av förbrukat kärnbränsle vid Forsmark (SR-Site), inom djupa borrhålsutredningar, samt för vid utvärderingar av slutförvaret av låg- och medelaktivt avfall (SFR). Länkarna går till PDF-versioner av rapporterna.

 

thermal buoyancy

Termisk gradient i berg.

Modelling of thermally driven groundwater flow in a facility for disposal of spent nuclear fuel in deep boreholes (2013). SKB P-13-10

Djupa borrhål undersöks som ett alternativ till det planerade KBS-3-förvaret. I denna rapport studerades termiska effekter av detta alternativ på grundvattenflöden.

Modelleringskod som använts: Connectflow.

 

 

 

SR-Site: Oxygen ingress in the rock at Forsmark during a glacial cycle (2010). SKB TR-10-57

I denna rapport uppskattas omfattningen av syreinträngning från markytan genom sprickor i berget ned till förvarsdjup. Ett flertal geokemiska processer och transportmekanismer bidrar till utvecklingen av syrets koncentrationsprofiler längs flödesvägar i berget. Detta komplexa system förenklades och analytiska och numeriska modelleringsverktyg togs fram för att utvärdera olika aspekter av syreförbrukning i granitberggrund. Resultaten användes som underlag i SKB’s senaste säkerhetsanalys för slutförvaring av använt kärnbränsle, SR-Site.

flowpath_O2_xyz_GCWOP_IFLIIIa_censored

Syreinträngning till ett djupförvar.

Modelleringskoder som använts: Matlab, ConnectFlow, PHREEQC

Picture3

Betonglakvatten från övre delen av KBS3-förvaret.

Potential alkaline conditions for deposition holes of a repository in Forsmark as a consequence of OPC grouting.  R-12-17

Slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle kommer att ha en tillfartsramp och ett antal schakt som sträcker sig från markytan till förvarsvolymen. För att undvika alltför stort inläckage av vatten från det omgivande berget under bygg- och driftsfasen har cementtypen OPC (Ordinary Portland Cement) föreslagits för att täta sprickor i de ytliga delarna av schaktens och nedfartsrampens bergväggar. I denna rapport uppskattas omfattningen av den alkaliska plym som detta material kan ge upphov till längs flödesvägar i berget efter förslutning samt risken för att alkaliskt lakvatten når förvarsvolymen.

Rapporten innehåller en omfattande studie av naturliga analogier och problemkonceptualisering samt utformning av komplexa hydrogeologiska och geokemiska modeller och utvärdering av modelleringsresultat.

Modelleringskoder som använts i arbetet: Crunchflow, ConnectFlow, Darcy Tools, Phreeqc, Phast, Matlab

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin