Avveckling av kärntekniska anläggningar

Kärnkraftsindustrin arbetar idag med att utveckla säkra och effektiva strategier för att avveckla de kärntekniska anläggningar som finns i Sverige och sedan ta hand om rivningsavfallet.

Kemakta har deltagit i flera projekt om avveckling av kärntekniska anläggningar. Vi har främst arbetat med beräkning av den radiologiska exponering som rivningen leder till. Vi har genomfört beräkningar för platsspecifika fall, men även gjort generella beräkningar som ett underlag för att ta fram riktlinjer för en klassning av avfall. Några referensprojekt är:

 • Rivning av anläggningen för uranutvinning vid Ranstad
 • Ansökan om dispens för deponering av avfall från Westinghouse
 • Ansökan om utbyggnad av SKB:s förvar i Forsmark, som idag används för låg- och medelaktivt driftavfall (SFR) för att även kunna deponera rivningsavfall. Arbetet med ansökan har omfattat:
  • Långsiktig säkerhet
  • Granskning av avfallsinventarium
 • Karakterisering av långlivat låg- och medelaktivt avfall för deponering i SKB:s planerade förvar för denna typ av avfall (SFL).
 • Definitioner av friklassnings- och undantagsgränser gällande bland annat:
  • Återanvändning av skrot
  • Rivningsmaterial från byggnader
  • NORM

DOS2U, Kemaktas spridnings- och exponeringsmodell

Vi har utvecklat beräkningsverktyget DOS2U som stöd för våra analyser av olika alternativ att deponera lågaktivt avfall. I modellen används data som beskriver avfallets egenskaper och hur det hanteras samt platsspecifika data för deponin. DOS2U beräknar dos till arbetare som hanterar avfallet och dos till en allmänhet som kan komma att exponeras i framtiden. I beräkningarna tas hänsyn till radioaktivt kedjesönderfall, lakning av radionuklider från avfallet och spridning via grundvattnet till olika recipienter. Dosen till de mest exponerade individerna beräknas med hänsyn tagen till olika exponeringsvägar. DOS2U beräknar också dosen till arbetare och till allmänheten till följd av ett eventuellt framtida intrång i deponin. DOS2U har använts i projekten för Ranstad och Westinghouse.

Spridningsvägar

 

Konceptuell bild av DOS2U

Friklassningshandbok

På grund av vår erfarenhet inom området har SKB anlitat oss för att hjälpa dem att ta fram delar av en vägledande handbok som tillståndshavarna kan använda och referera till vid framtagande av dokumentation för friklassning och avveckling.

För mer information kontakta Mark Elert.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin