Föroreningar i sediment

Fiberbankbild för hemsidanEn stor del av de miljöfarliga ämnen som släpps ut i sjöar och vattendrag kommer att hamna i bottensedimenten. Lokalt kan en överlagring ske av nya sediment som kan ge en inkapsling av det förorenade sedimentet. Under andra
förhållanden sker ingen sådan överlagring. Sedimentet kan då bli en källa för föroreningen långt efter att utsläppet upphört.

I vissa fall är riskerna så stora att man måste åtgärda sedimenten. För att kunna välja rätt åtgärd måste man veta hur föroreningarna sprids idag och vad som kan hända i framtiden.

Sediment kan åtgärdas genom:

  • Övertäckning
  • Stabilisering
  • Muddring

Kemakta har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram metoder för beräkning av frigörelsen av föroreningar från sjösediment och fiberbankar. Dessa kan användas vid bedömningar av miljöpåverkan och för att studera effekten av olika åtgärdsalternativ. Metoderna har använts vid utredningar rörande förorenade bottensediment och fiberbankar vid massaindustrin.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin