Föroreningar i mark

Riskbedömning av förorenad mark

En riskbedömning av förorenade områden görs för att identifiera och kvantifiera vilka risker ett förorenat område kan ge upphov till. Vi uppskattar hur stora riskerna är idag och vilka risker som kan uppkomma i framtiden om inga åtgärder vidtas. Vi beräknar också hur låga föroreningsnivåerna bör vara för att inte utgöra någon risk för människa eller miljö.

Förorenad mark

I en hälso- och miljöriskbedömning ingår att:

  • Identifiera skyddsobjekt
  • Identifiera vilka föroreningar som förekommer.
  • Uppskatta halter, mängder och fördelning av föroreningar
  • Beräkna transport och spridning av föroreningar.
  • Identifiera exponeringsvägar för olika typer av markanvändning.
  • Uppskatta hälsoeffekter.
  • Uppskatta miljöeffekter.

Olika nivåer för en riskbedömning

Riskbedömningar kan göras på olika nivåer beroende av syfte och omfattning av dataunderlaget:

  • Riskklassning kan göras enligt Naturvårdsverkets Metod för Inventering av Förorenade områden (MIFO) för att med begränsat underlag inordna ett objekt i riskklasser, ge underlag för miljöplanering och prioritering av insatser.
  • Förenklad riskbedömning och generella eller platsspecifika riktvärden används för att bedöma föroreningsgrad, åtgärdsbehov, underlag för åtgärdsmål. Representativa föroreningshalter jämförs med generella riktvärden för förorenade områden.
  • Fördjupad riskbedömning har samma syfte som förenklad riskbedömning. Används när förhållandena för spridning och exponeringsvägar är komplicerade och risken inte bara kan bedömas genom en jämförelse med riktvärden. Större hänsyn tas till platsspecifika förhållanden.
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin