Föroreningar i luft

Luft2Föroreningar som sprids i luften kan orsaka risker för människors hälsa och miljön. Luftföroreningen kan ha många olika ursprung såsom utsläpp från verksamheter, trafik, olyckor och explosioner, dammbildning från förorenade områden eller avfallsupplag. Många föroreningar är också flyktiga och kan förekomma som ångor i luften. Spridning av ångor till inomhusmiljön kan för vissa föroreningar vara det mest betydande sättet som människor exponeras.

Beräkning av spridning

För att bedöma riskerna med en luftförorening krävs kunskap om källan, spridningen, halter och de effekter som luftföroreningen kan orsaka. Olika metoder finns för att beräkna spridningen från olika typer källor under varierande väderförhållanden. Kemakta har erfarenhet av att beräkna spridningen från olika typer av källor. Dessa har vi tillämpat i projekt som rört industrier, olyckor med farliga eller radioaktiva ämnen och förorenade områden. Vi beräknar halter i luft och hur mycket som avsätts på marken. Genom att jämföra med lämpliga referensnivåer kan vi bedöma hur stor riskerna är.

Mätningar i luft

I vissa situationer krävs mätningar av halter för att kunna bedöma risken. Det kan exempelvis gälla byggnader som finns på områden med flyktiga föroreningar såsom bensin, diesel eller klorerade lösningsmedel. Med hjälp av mätningar av halter i luften i marken, i omgivningen och i inomhusluften kan en bedömning av riskerna göras.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin