Föroreningar i grundvatten

Det mesta grundvattnet i Sverige har god kvalitet och det är något vi vill bidra till att värna om. I många av våra uppdrag är frågor som rör grundvattnet centrala. Det kan till exempel röra sig om:

  • Spridning av föroreningar med grundvattnet från förorenade markområden som kan orsaka risker för omgivningen.
  • Lakvatten från deponier med otillräcklig bottentätning som påverkar grundvattnet.
  • Underjordsdeponier för radioaktivt eller annat farligt avfall där spridning med grundvattnet är den viktigaste läckagevägen.
  • Spridning från oljebergrum där det viktigt att kunna förutse hur de hydrologiska förhållandena påverkas i olika driftssituationer, för att undvika spridning av föroreningar eller påverkan på grundvattennivåer.
  • När man bygger tunnlar och vägar och det riskerar minska tillgången på grundvatten eller orsaka skador på omgivande bebyggelse.

Förståelse för hydrogeologi

Kunskap om de geologiska och hydrologiska förhållandena är därför ett viktigt underlag för miljöriskanalysen. En väl utvecklad förståelse för de rådande hydrauliska förutsättningarna krävs för att kunna beskriva framtida förändringar. Denna förståelse beskrivs i en konceptuell modell som ligger till grund för planeringen av fältundersökningar och tester. Den konceptuella modellen utvecklas sedan i takt med att mer information samlas in och analyseras.

 

Spridning av föroreningar med grundvattnetPump

För att kunna beskriva hur grundvattnet kan transportera föroreningar måste man också känna till hur olika föroreningar samverkar med jord och berg. Genom fastläggning och utfällningar fördröjs transporten. Föroreningar kan också brytas ned och omvandlas.

Även andra egenskaper påverkar transporten. Ett exempel på detta är klorerade kolväten, såsom trikloretylen, som på grund av sin höga densitet kan sjunka ned genom grundvattnet tills den stoppas av ett tätare geologiskt material, t ex ett lerlager eller en tät bergyta. Den fortsatta spridningen påverkas av hur den täta ytan lutar och kan innebära att föroreningsspridningen sker motriktat grundvattnets strömningsriktning.

 

Modellering av grundvatten och transport

Kemakta kan även genomföra matematisk modellering av grundvattenförhållanden och grundvattenburen föroreningstransport. Modelleringar ger bättre möjligheter att genomföra känslighetsanalyser och förutse framtida förändringar. Vilka modeller som är lämplig att använda beror av problemets natur och komplexitet. Kemakta har tillgång till en rad olika modeller som vi med framgång använt för att utreda förändringar i grundvattennivåer, grundvattenburen föroreningstransport, nedbrytning av organiska föroreningar runt oljebergrum och kemtvättar samt olika geokemiska frågeställningar.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin