Förorenade Områden

Kemakta genomför årligen ett stort antal uppdrag där undersökningar, riskbedömningar och åtgärdsutredningar av förorenade områden ingår. Kemakta arbetar både med uppdrag som finansieras med allmänna medel för efterbehandling av förorenade områden och med uppdrag som finansieras av enskilda företag.

Platsanpassade lösningar

Sedimentundersökning_propp_dec_2011_6051_HS

Sjösedimentprov.

I vårt arbete med förorenade områden anpassar vi arbetssätt och metoder efter problemets omfattning och karaktär. Vi jobbar med allt från stora projekt, som kräver omfattande undersökningar och utredningar, till små projekt där det finns behov av att hitta enkla, miljösäkra lösningar.En utredning av ett förorenat område omfattar olika moment och görs ofta stegvis. Vanliga steg är:

Markmiljötekniska undersökningar

 • Problemformulering som omfattar att ta fram övergripande åtgärdsmål, sammanställa bakgrundsinformation och ta fram program för undersökningar och utredningar.
 • Fältundersökningar och andra utredningar.

Riskbedömning

 • Riskbedömning som beskriver riskerna idag samt vilka risker som kan uppkomma i framtiden. Den är ett underlag för att bedöma vilket behov som finns att åtgärda riskerna. Framtagning
  av platsspecifika riktvärden för förorenad jord är ett viktigt verktyg i detta arbete.

 

 

Åtgärdsutredning

 • Jordprovtagning_borrbandvagn_juni_2013_6191_HS

  Jordprovtagning med borrbandvagn.

  Åtgärdsutredning som utreder lämpliga metoder för att minska riskerna. Efter en sållning av tänkbara alternativ görs en utredning av kostnader, genomförbarhet, risker samt graden av riskreduktion för de alternativ som är möjliga.

 • Riskvärdering där riskreduktionen för de olika alternativen vägs mot kostnader, tekniska möjligheter, påverkan på omgivningen och inverkan på andra intressen. Med detta beslutsunderlag fattas sedan beslut om den mest lämpliga åtgärden.

Genomförande

 • Med ledning av resultaten från riskbedömningen och åtgärdsutredningen samt kundens avvägning av miljönyttan kontra kostnader och teknisk genomförbarhet genomförs lämpliga efterbehandlingsåtgärder.
 • I detta ingår projektering av efterbehandlingsåtgärder, upphandling av entreprenör, anmälan eller eventuell tillståndsansökan inkluderande teknisk beskrivning, MKB, samråd, etc. samt eventuell miljökontroll för uppföljning av resultat, redovisning till myndigheter, m.m.

Kemakta har stor erfarenhet av att arbeta med samtliga dessa steg.

Läs mer

Vallonsmedjan i Österbybruk, en av de sju järnbruken.

Vallonsmedjan – Ett järnbruk där vi utfört undersökningar.

På följande undersidor beskrivs olika typiska föroreningssituationer, och hur de hanteras, i detalj:

Tidigare arbeten

På sidan Tidigare projekt och rapporter redovisar vi en stor del av våra tidigare arbeten inom Förorenade områden på en klickbar karta.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin