Våra tjänster och arbetsområden

Här presenteras några av de olika tjänsterna vi erbjuder, indelat på arbetsområden. Förutom dessa har bred vi kompetens inom vatten- och luftkvalitet, spridningsberäkningar, markföroreningar, avfall, energi, kemikalier och transportrisker. Tveka därför inte att kontakta oss även om du inte du tycker följande tjänster passar helt in på ditt på ärende.

 

Förorenade områden

ProvKemakta genomför årligen ett stort antal uppdrag där undersökningar, riskbedömningar och åtgärdsutredningar av förorenade områden ingår. Kemakta arbetar både med uppdrag som finansieras med allmänna medel för efterbehandling av förorenade områden och med uppdrag som finansieras av enskilda företag. Läs mer.

 


Radioaktivt avfall och strålningsrisker

137090672_Z9WUVhMN_IMG_9518Kemakta har stöttat Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) i deras uppdrag att ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken sedan i mitten av 70-talet. Vår expertkunskap har använts till andra kunders utmaningar gällande radioaktivt avfall, naturligt förekommande radioaktivt material, avveckling av kärntekniska anläggningar och strålsäkerhet. Läs mer.

 


Återvinning, avfall och deponier

DeponiAvfallsmängderna i samhället minskar allt mer och återvinningen ökar. Trots detta finns det avfall som har sådana egenskaper att det för närvarande inte kan återvinnas utan måste deponeras. I äldre deponier ligger också stora mängder avfall som tidigare deponerats. Omfattande regler finns för klassificering, hantering och deponering av avfall. Dessa styr bland annat vilka krav som ställs på olika typer av deponier samt vilken typ av avfall som får placeras där. Kemakta arbetar med en rad olika avfallsfrågor. Läs mer.

 


Tillståndsprövning och MKB

IMG_4468 webbFör att bedriva viss miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken. Det innebär att verksamhetsutövaren ska genomföra samråd med tillsynsmyndighet, kommun, enskilt berörda och för anläggningar som anses medföra betydande miljöpåverkan även med statliga myndigheter, allmänhet och organisationer. Läs mer.


Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin