Säkerhetsanalys för slutförvar

Säkerhetsanalys för slutförvar för kärnavfall är Kemaktas största tjänsteområde. Vi tillämpar även vår expertis vid utredning av slutförvar för andra ämnen som exempelvis kvicksilver.

Säkerhetsanalyserna som Kemakta medverkar i omfattar utredning och redovisning av den långsiktiga säkerheten vid deponering av avfall i berggrunden. Kemakta utför olika typer av tekniska utredningar för att stödja system- och processförståelsen samt medverkar vid projektledning och rapportering. I uppdragen ingår till exempel att utföra specifika utredningar av fysikaliska och kemikaliska processer, utvärdera och välja indata till modelleringar och för att beskriva initialtillstånd, beräkna radionuklidtransport från förvar, sammanfatta kunskapsläget, kontrollera kvalitet och säkerställa att samsyn råder mellan de olika delarna av säkerhetsanalysen. Våra projekt täcker förvaret, geosfären och biosfären, vilket ger oss en bra helhetssyn.

Kemakta har varit delaktigt i alla centrala säkerhetsanalyser som Svensk kärnbränslehantering (SKB) har utfört, bl.a. säkerhetsanalysen för SFR (slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall) och säkerhetsutvärderingen för SFL (slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall). Vi har även uppdrag åt utländska kärnavfallsorganisationer och myndigheter, t.ex. finländska Posiva Oy där vi bidrar till säkerhetsanalysen TURVA 2020.

Vi erbjuder våra kunder en hög expertisnivå och helhetssyn och kan hjälpa till med ett brett utbud av tjänster inom säkerhetsanalys.

  • Indata
  • Fysikaliska-kemiska processer
  • Radionuklidtransport
  • Projektledning