Renare Mark vår 2024

Renare Mark vår 2024

Några representanter från Kemakta har deltagit på Renare Marks årliga vårmöte som denna gång gick av stapeln i Karlstad 13–14 mars. Årets vårmöte bjöd på många intressanta presentationer inom mötets huvudtema ”hinder och möjligheter inom förorenade områden”.

Kemakta deltog med en presentation under temat förorenade områden i praktiken där Sandra Broms presenterade ”Kvicksilverjakten i Vinterviken, en verklighetsbaserad saneringshistoria i Nobels fotspår”. Sandra berättade hur Kemakta i samarbete med IVL gått till väga för att identifiera en okänd källa till kvicksilverhalter i ett äldre bostadshus som tidigare använts som laboratorium och vilka utmaningar och hinder som uppstod på vägen. Presentationen redogjorde även för provtagningsstrategier och mätmetoder för kvicksilver i inomhusluft under miljökontrollen och vilken metod som användes för att sanera och omhänderta metalliskt kvicksilver i byggnadsmaterial.

Karin Norrfors presenterade en modell som utvecklats av Kemakta för Strålsäkerhetsmyndigheten, vilken används som underlag för att bedöma acceptabla föroreningsnivåer av radionuklider i mark. Friklassning av mark bör ske vid avveckling av verksamheter med strålning. Frågan om acceptabla föroreningsnivåer av radionuklider i mark kan även uppkomma vid platser för icke-kärnteknisk verksamhet, till exempel upplag med aska från förbränning av cesiumhaltigt virke. Modellen baseras på Naturvårdsverkets riktvärdesmodell för förorenad mark och inkluderar även extern dos från gammastrålning samt intag av kött och mjölk som produceras på området. Modellen kan även användas för beräkning av radionuklidhalter i grundvatten samt radonhalt i inomhusluft som uppkommer som en konsekvens av markföroreningen.