Säkerhetsanalys för slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall (SFR)

Under 2014 lämnade SKB in en tillståndsansökan om att få utöka SFR-förvaret till att utöver driftsavfall även slutförvara rivningsavfall från avvecklingen av de svenska kärnkraftverken. Kemakta var delaktig i många viktiga delar av projektet och utförde både tekniska utredningar för att stödja system- och processförståelsen samt medverkade vid projektledning, datakvalitetssäkring och rapportering.  Exempelvis har vi:

  • Utrett betongdegradering. Arbetet utgjorde underlag för planen att laga 1BMAs barriär och att ändra designen av 2BMA kassuner.
  • Tagit fram platspecifika Kd-värden med hänsyn till möjlig påverkan av alkaliskt lakvatten från cement i förvaret. Detta gjordes genom modellering av ytkomplexering och katjonbytesprocesser för att ta fram korrektionsfaktorer för Kd för specifika grundvattenssammansättningar.
  • Utvärderat uppbyggnaden av koncentrationerna av komplexbildare som i SFR, vilket används för att välja reduktionsfaktorer för sorption av nuklider
  • Utrett effekter av inducerade jordströmmar på korrosionshastigheten av reaktortankar vid obalanserad drift av likströmsöverföring mellan Sverige och Finland (Fennoskan)
  • Lämnat rekommendationer på korrosionshastigheter för metaller vid förhållanden relevanta under förvarets livslängd med syfte att uppskatta utsläppshastigheter av radionuklider
  • Definierat initialtillståndet år 2075, vilket publicerades som rapport samt tillämpades som indata vid modellering av SFR
  • Ansvarat för projektledning
  • Kontrollerat datakvalité och flöde i projektet
  • Skrivit avsnitt och varit editor för processrapporter
  • Tagit fram beskrivande FEP-tabeller för hantering av processer gällande avfallet i SFR.

Kontaktperson

Magnus Sidborn

magnus@kemakta.se
+46-8-617 67 30