Miljökontroll i Vinterviken

I Vinterviken i Stockholm har det bedrivits diverse industriella verksamheter som förorenat mark och vatten. Inom området har bland annat Alfred Nobel tillverkat sprängämnen, det har framställts svavel- och salpetersyra samt att det har förekommit industriverksamhet som en zinkfabrik. Under 1950- och 60-talet bedrevs atomutvinningsförsök ur blyhaltig skiffer och under 80- och 90-talet bedrevs en skrotningsverksamhet inom området. Under 2019 och 2020 har mark och sediment sanerats genom urgrävning och borttransport av förorenade massor. Saneringsprojektet som omfattar både parkmark och bostadsfastigheter är finansierat av Naturvårdsverket och genomförs genom Exploateringskontoret i Stockholms stad.

 

Kemaktas roll inom projektet har varit att ansvara för miljökontrollen, som syftar till att säkerställa att efterbehandlingen utförs så att de beslutade åtgärdsmålen uppnås. Uppdraget har inneburit veckovisa nivåmätningar i grundvattenrör, mätningar av turbiditet i viken, klassificering av muddermassor, kontinuerlig provtagning av schaktbotten och schaktväggar samt klassificering av jordmassor. När området är färdigsanerat kommer marken att kunna fortsätta användas för rekreation och boende utan risker för hälsa och miljö.

 

Naturvårdsverket skriver att saneringen av Vinterviken är ett gott exempel och helt i linje med den nationella planen för avhjälpande av föroreningsskador. Läs gärna mer om detta på deras hemsida:

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Nationell-plan-for-avhjalpande-av-fororeningsskador/#vinterviken

Kontaktperson

Maya Ahlgren

maya@kemakta.se
08 – 617 67 11