Flygplatsinfarten Bromma

Kemakta har inom ramavtal med Exploateringskontoret i Stockholms Stad utfört miljökontrollen vid genomförande av entreprenadarbeten vid flygplatsinfarten, Bromma. Själva entreprenaden omfattar gatu- och ledningsarbeten, finplanering, spont, bergsprängning/spräckning och markrening. Inför schaktning i området har Kemakta genomfört en miljökontroll i syfte att undersöka markföroreningar i området inför omhändertagande av överskottsmassor.

 

Arbetet har inneburit arbete med upprättande av miljökontrollprogram, provtagning och klassificering av massor samt upprättande av schaktplaner inför schaktning. Efter att de sista delarna har provtagits sommaren 2021 kommer en slutrapport över entreprenaden och miljökontrollen att upprättas.

Kontaktperson

Karin Jonsson

karin-j@kemakta.se
08 – 617 67 16