Projekt mätosäkerheter

Projekt mätosäkerheter

Att erhålla en representativ halt av föroreningsnivån i jorden är avgörande för att rätt bedömningar ska kunna göras avseende risker med föroreningen och hur en eventuell framtida åtgärd ska kunna följas upp. Osäkerheter finns längs hela kedjan – från provtagningen till det slutliga analysprotokollet.

I detta projekt utreddes en av ca 40 identifierade f.d. skogsplantskolor som SGU har i ansvar inventera, utreda och vid behov åtgärda. Tre provtagningsstrategier utvärderades på ett och samma odlingsfält. Utöver detta utvärderades även provtagnings- och analysosäkerheter samt påverkan av olika provberedningar på analysresultatet.

Projektgruppens arbete finns nu tillgängligt i en slutrapport som tagits fram av i samarbete med SGI och SGU. Trevlig läsning!

Undersökningar (sgu.se)

Uppskattning av mätosäkerhet vid provtagning av odlingsfält vid f.d. skogsplantskolor (sgu.se)